Friday, January 16, 2009

Perancangan Strategik Panitia BM

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA BAHASA MALAYSIA
SMK BERTAM INDAH
TAHUN 2008 - 2010
ANALISIS SWOT DAN TOW MATRIKS

Persekitaran
Dalaman


Persekitaran
Luaran

STRENGTHS – S (KEKUATAN):
S1 – Pengetua yang komited dan
berpengalaman.
S2 – Guru-guru mencukupi, terlatih dan guru
berpengalaman melebihi 10 tahun.
S3 – Terdapat guru pemeriksa kertas.
S4 – Peruntukan PTJ, dana SUWA yang
mencukupi.
S5 – Pelajar-pelajar terpilih dan berpotensi,
sekurang-kurangnya 3A 1B UPSR.
S6 – Sekolah satu sesi dan disiplin terkawal.
S7 – Kemudahan makmal komputer yang
mencukupi, untuk kemudahan ICT.
WEAKNESSES – W (KELEMAHAN)
W1 – 30% pelajar lemah dalam penguasaan
konsep.Pelajar juga lemah dalam penguasaan
teknik menjawab soalan walaupun telah diberi
pendedahan.
W2 – 25% pelajar kurang minat untuk belajar.
W3 – 60% Ibu bapa kurang komited serta
kurang memberi sumbangan idea untuk
peningkatan akademik.
W4 – 30% pelajar terdiri daripada
latar belakang keluarga yang bermasalah.


OPPORTUNITIES – O (PELUANG)
O1 – Hubungan baik dengan pihak-pihak luar.
O2 – Mendapat sokongan dan bantuan
kewangan terutamanya daripada Ahli
Parlimen.
O3 – Sokongan dan bantuan PIBG .

O4 – Sokongan erat dari PPD, JPN, PSPN,
dan PKG.

(S1, S2, S3, S4, S5 – O1, O3)
Strategi 1 – Meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan kerjasama guru, ibu bapa dan pihak luar.

(S6, S7 – O2, O4)
Strategi 2 – Meningkatkan tahap kecemerlangan pelajar secara berkelompok (kumpulan kecil) dengan kerjasama dan bantuan Ahli Parlimen serta pejabat pelajaran
daerah dan negeri.
(W1, W2, W3 – O3, O4)
Strategi 1 – Menggunakan kaedah pengajaran & pembelajaran berkesan di samping meningkatkan kefahaman tentang teknik menjawab soalan.

Strategi 2 – Meningkatkan motivasi pelajar melalui bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama pejabat pelajaran daerah dan negeri serta PIBG.

(W4, W5 – O3, O4)
Strategi 3 – Meningkatkan kesedaran ibu bapa melalui ceramah dan kaunseling keibubapaan.
THREATS – T (ANCAMAN)
T1 – Kedudukan sekolah yang berhampiran
dengan gerai-gerai makanan dan kedai.
Wujud budaya lepak dan merokok
selepas waktu persekolahan.
T2 – Kafe Siber berhampiran sekolah.
T3 – Pengaruh anasir luar seperti rempit,ghotic
dan black metal.
(S7, – T2)
Strategi 1 – Tingkatkan penggunaan ICT dalam
P & P serta mewujudkan kelab komputer sekolah.

(S7, – T1, T3)
Strategi 2 – Mempelbagaikan aktiviti kelab kebudayaan sekolah agar lebih ceria, bermanfaat dan menarik

(W1, W2, W3, W4 – T1, T2 T3)

Strategi 1 – Mempelbagaikan aktiviti berfaedah dan menarik bagi kelab & persatuan akademik, perkhidmatan dan unit beruniform selepas waktu persekolahan.
PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Strategi : Menggunakan kaedah pengajaran & pembelajaran berkesan di samping meningkatkan kefahaman tentang
teknik menjawab soalan.

Bil.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhir)
Kos/
sumber
Output
Indikator Program/Indikator Prestasi
Pelan Kontingensi/
Catatan

1
Penghasilan modul-modul pengajaran dan pembelajaran dengan memberi penekanan kepada pendedahan konsep dan fakta asas.
Guru mata pelajaran.

Disember 2007 – Januari 2008
(penghasilan modul)
Februari – Ogos 2008
(penggunaan modul)

PTJ – Dana SUWA
Pelajar dapat memahami konsep dan fakta asas.
95% pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dan latih tubi dengan sistematik, tepat dan lengkap
Penggunaan nota-nota dan contoh-contoh latihan asas berdasarkan buku teks dan buku rujukan.
Penggunaan perisian komputer Aset Based V2.
2
Kaedah Mentor Pembelajaran (Mentor-Mantee).
Bimbingan Rakan Sebaya.
Guru mata pelajaran.
Pelajar-pelajar cemerlang.
Februari – Ogos 2008
PTJ –
Dana SUWA
Pelajar dapat memahami konsep dan fakta asas.
Pelajar lebih berminat untuk belajar.
100% pelajar hadir dan menunjukkan sikap positif sewaktu program dijalankan.
95% pelajar dapat menjawab set-set soalan kertas 2 format SPM.
95% pelajar mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan.
Membentuk kumpulan perbincangan biasa dengan bantuan guru mata pelajaran.
3
Klinik Mata Pelajaran.

Guru mata pelajaran.
Penyelaras Tingkatan.
Ketua Bidang.
Februari – Oktober 2008
PTJ- Dana SUWA
Pelajar dapat menguasai konsep dan fakta asas.
Pelajar lebih berminat untuk belajar kerana mendapat perhatian secara individu.
98% pelajar berjumpa guru mata pelajaran mengikut jadual yang ditetapkan.
98% pelajar mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperksaan.

Perjumpaan di dalam kelas sewaktu P & P.

4
Latih tubi soalan-soalan SPM tahun lepas dan soalan-soalan Percubaan SPM sekolah-sekolah berdekatan dan negeri-negeri lain.
Guru mata pelajaran.
Ketua Panitia Mata pelajaran.
Januari – Oktober 2008
PTJ – Dana SUWA
Pelajar lebih yakin untuk menjawab soalan-soalan format SPM dan soalan-soalan peperiksaan.
100% pelajar dapat menjawab dengan lengkap soalan.
98% pelajar dapat mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan.
Penggunaan buku-buku latih tubi yang mengandungi set-set soalan format SPM.
5
Bengkel Menjawab Soalan SPM oleh Penceramah Jemputan.
Guru mata pelajaran.
Kaunselor.
Ketua Panitia Mata Pelajaran.


Julai 2008
(2 jam)
Dana Kaunseling
Dan PTJ
Pelajar mendapat pendedahan tentang teknik menjawab soalan dan meningkatkan keyakinan untuk menjawab soalan.
Kelulusan 100% dengan 98% pelajar mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan percubaan SPM dan peperiksaan SPM
Teknik menjawab soalan dijalankan sewaktu P & P, oleh guru mata pelajaran.PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Nama Program : Penghasilan Modul-Modul Pengajaran dan Pembelajaran
Matlamat : Membolehkan pelajar memahami konsep dan fakta asas dengan terancang dan mudah.
Objektif : (i) Pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dan latih tubi dengan sistematik, lengkap dan tepat.
(ii) Pelajar lebih yakin dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan.
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 1hingga tingkatan 5

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontingensi
1
Mesyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)
1.2 Pengagihan tugas (mengikut topik) dan jadual pelaksanaan tugas.
1.3 Penutup
Guru mata pelajaran
November 2007(1 hari)

Sekiranya Ketua Panitia tiada, mesyuarat akan dipengerusikan oleh guru mata pelajaran.
2
Penyediaan modul
Setiap modul mengandungi;
2.1 Nota ringkas yang terdiri daripada
pengenalan, konsep/fakta serta huraian dan contoh yang sistematik dan jelas.
2.2 Contoh-contoh soalan mengikut aras kesukaran serta jawapan.
2.3 Soalan-soalan latihan berasaskan KBKK dan sekurang-kurangnya 3 contoh soalan format PMR dan SPM.
2.4 Semua topik yang dipelajari bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 5.
Guru mata pelajaran
Disember 2007 – Januari 2008 (2 bulan)

3
Penggunaan modul-modul pengajaran dan pembelajaran di kelas.
Guru mata pelajaran
Februari – Oktober 2008
Sekiranya modul tidak digunakan,
P & P akan diteruskan dengan penggunaan Buku Teks atau Buku Latih tubi atau Perisian Komputer Aset Based V2.
4
Semakan kertas-kertas jawapan pelajar berdasarkan soalan-soalan tambahan yang diberikan.
Guru mata pelajaran
Setiap bulan (2 minggu sekali) bermula Februari – Oktober 2008.
PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Nama Program : Program Mentor Pembelajaran (Mentor – Mantee)
Matlamat : Membolehkan pelajar memahami dengan lebih terperinci dan mendalam konsep dan fakta asas sesuatu
topik.
Objektif : (i) Pelajar lebih berminat untuk belajar (bimbingan rakan sebaya).
(ii) Pelajar dapat menjawab sekurang-kurangnya soalan serta mencapai gred C
dalam peperiksaan..
Kumpulan Sasaran : Pelajar-pelajar lemah (kumpulan pemulihan) (data Headcount)

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontingensi
1
Mendapatkan senarai nama pelajar-pelajar kumpulan lemah, sederhana dan cemerlang daripada data Headcount.

Guru mata pelajaran.
Jawatankuasa Headcount
Januari 2008
(3 hari)

2
Menyediakan senarai kumpulan mentor-mantee. Setiap kumpulan terdiri daripada seorang mentor (pelajar cemerlang/sederhana), dan 2 hingga 3 orang mantee (pelajar-pelajar lemah).
Memaklumkan kepada semua pelajar.
Guru mata pelajaran
Pertengahan bulan Januari
(1 minggu)

3
Cetakan dan pemberian set-set soalan kepada mentor tiga hari sebelum program bermula.
Mentor-mentor dikehendaki berbincang dan menyiapkan jawapan. Guru akan mengedar jawapan sebenar untuk semakan mentor.
Guru mata pelajaran
Februari – Oktober 2008

4
Program mentor-mantee bermula.
Dijalankan di kelas sewaktu P & P (2 waktu).
Mentor dan Mantee disusun mengikut kumpulan yang telah ditetapkan.
Guru mengedar kertas-kertas soalan.
Mantee mesti menyiapkan jawapan dalam tempoh 2 waktu P & P.
Mantee dibimbing oleh Mentor masing-masing untuk mendapatkan jawapan.
Guru mata pelajaran dan
Mentor.
Februari – Oktober 2008
Dua minggu sekali di kelas sewaktu P & P (2 waktu).

Sekiranya program tidak dapat dijalankan di kelas, program akan dijalankan di luar kelas selepas waktu persekolahan.
Sekiranya salah seorang mentor tidak hadir ke sekolah, mantee akan dibahagikan kepada dua kumpulan mentor yang lain.
5
Semakan jawapan dan pemberian markah.
Guru mata pelajaran dan mentor.


PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Nama Program : Klinik Mata Pelajaran.
Matlamat : Membolehkan pelajar memahami dengan lebih terperinci dan mendalam konsep dan fakta asas sesuatu
topik.
Objektif : (i) Pelajar lebih berminat untuk belajar (bimbingan guru secara personal)
(ii) Pelajar dapat mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan.
Kumpulan Sasaran : Pelajar-pelajar lemah (kumpulan pemulihan) (data Headcount)

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontingensi
1
Mendapatkan senarai nama pelajar-pelajar kumpulan lemah (pemulihan) daripada data Headcount.
Guru mata pelajaran.
Jawatankuasa Headcount
Januari 2008
(3 hari)

2
Menyediakan jadual perjumpaan pelajar dengan guru mata pelajaran
Setiap perjumpaan ditetapkan seramai dua orang pelajar sahaja.
Guru mata pelajaran
Januari – Oktober 2008
(dua kali sebulan, selepas waktu persekolahan)
Sekiranya perjumpaan tidak dapat dilakukan, satu tarikh lain sebagai ganti akan ditetapkan.
3
Memaklumkan kepada semua pelajar.
Guru mata pelajaran
Januari 2008
(selepas penyediaan jadual)

4
Merekod perjumpaan pelajar serta membimbing pelajar mengikut kelemahan yang telah dikenalpasti.
Guru mata pelajaran
Januari – Oktober 2008
(mengikut jadual)

5
Membuat penilaian terhadap prestasi pencapaian pelajar dalam ujian dan peperiksaan.
Guru mata pelajaran

Mac, Jun dan Ogos 2008

6
Mengadakan perjumpaan pemulihan pelajar-pelajar yang masih lemah.
Guru mata pelajaran
September dan Oktober 2008


PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Nama Program : Latih tubi Soalan-Soalan PMR/SPM Tahun Lepas dan Soalan-Soalan Percubaan PMR/SPM.
Matlamat : Meningkatkan kefahaman dan kelancaran pelajar dalam menjawab soalan-soalan PMR/SPM.
Objektif : (i) Pelajar lebih yakin untuk menjawab soalan-soalan PMR/SPM.
(ii) Pelajar-pelajar lemah dapat mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam peperiksaan.
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 3 dan 5.Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontingensi
1
Mencetak dan mengedar soalan-soalan kertas 1 dan kertas 2 SPM tahun-tahun lepas.
Guru mata pelajaran
Januari – Julai 2008

2
Pelajar-pelajar menjawab soalan dan perbincangan jawapan diadakan di dalam kelas.
Guru mata pelajaran
Januari – Julai 2008

3
Mencetak dan mengedar soalan-soalan kertas 1 dan kertas 2 Percubaan PMR/SPM sekolah-sekolah berdekatan dan negeri-negeri lain.
Guru mata pelajaran
Ogos – Oktober 2008

4
Pelajar-pelajar menjawab soalan dan perbincangan jawapan diadakan di dalam kelas.
Guru mata pelajaran
Ogos – Oktober 2008

5
Menilai soalan dan membuat latih tubi soalan topik-topik tertentu sahaja.
Guru mata pelajaran
September dan Oktober 2008PELAN OPERASI
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Nama Program : Bengkel Menjawab Soalan-Soalan PMR/SPM.
Matlamat : Membolehkan pelajar menjawab soalan-soalan PMR/SPM dengan sistematik, lengkap dan tepat
berdasarkan teknik yang betul.

Objektif : (i) Pelajar lebih yakin dan mudah untuk menjawab soalan-soalan PMR/SPM.
(ii) Pelajar-pelajar dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam peperiksaan PMR/SPM.
Pelajar-pelajar lemah dapat mencapai sekurang-kurangnya C dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 3 dan 5.

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontingensi
1
Mesyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan Pengerusi (Pengetua)
1.2 Menetapkan tarikh dan penceramah
jemputan.
1.3 Pengagihan tugas dan pelaksanaan
Aktiviti.
1.4 Penutup.
Pengetua
Kaunselor
Ketua Panitia Mata Pelajaran
Guru mata pelajaran

Mac 2008
(1 hari)
Sekiranya Pengetua tidak dapat hadir, Pengerusi akan digantikan oleh Ketua Panitia.
2
Memaklumkan kepada pelajar.
Persediaan pelajar.
Guru mata pelajaran
Julai 2008 (1 minggu sebelum bengel)

3
Menyediakan bahan atau alatan yang diperlukan oleh penceramah.
Ketua Panitia, Kaunselor dan Guru mata pelajaran.
Julai 2008 (1 hari sebelum bengkel)

4
Mengumpul dan menempatkan pelajar.
Ketua Panitia, Kaunselor dan guru mata pelajaran.
Julai 2008 (pada tarikh tersebut)

5
Aktiviti bengkel bermula.

Penceramah jemputan, kaunselor dan guru mata pelajaran.
Julai 2008 (pada tarikh tersebut)

6
Penilaian Program/Aktiviti
Guru mata pelajaran
Julai/Ogos 2008PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Strategi : Meningkatkan motivasi pelajar melalui bimbingan dan kaunseling dengan kerjasama pejabat pelajaran daerah
dan negeri serta PIBG.

Bil.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhir)
Kos/
sumber
Output
Indikator Program/Indikator Prestasi
Pelan Kontingensi/
Catatan

1
Mengadakan Kem Motivasi.
Kaunselor
Jun – Oktober 2008
Dana Kaunseling serta peruntukan PIBG
Pelajar-pelajar lebih yakin dan berminat untuk belajar.
Pelajar-pelajar dapat meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan.
95% pelajar hadir dan menunjukkan sikap yang positif dan aktif terhadap aktiviti yang dijalankan.
100% pelajar lulus dalam mata pelajaran Prinsip Perakauan dengan pencapaian minima sekurang-kurangnya C.
Kem motivasi akan digantikan dengan ceramah motivasi oleh Kaunselor Jemputan, sekiranya tidak dapat dijalankan.


Strategi : Meningkatkan kesedaran Ibubapa melalui ceramah dan kaunseling keibubapaan.

Bil.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhir)
Kos/
sumber
Output
Indikator Program/Indikator Prestasi
Pelan Kontingensi/
Catatan

1
Mengadakan Ceramah Keibubapaan.
Kaunselor
Mac 2008
(1 hari)
Dana Kaunseling serta peruntukan PIBG
Kesedaran ibu bapa dalam mengambil berat terhadap sahsiah serta akademik anak-anak mereka.
95% ibubapa hadir dan menunjukkan komitmen yang tinggi.
Diadakan semasa majlis orientasi pelajar atau mesyuarat agung PIBG.
2
Program Jaya Waris
Kaunselor
Penyelaras tingkatan.
Julai dan November 2008
(2 kali setahun)

Sokongan ibu bapa terhadap akademik dan sahsiah.
95% ibu bapa hadir dan menunjukkan sikap yang positif.


PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

Strategi : Meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan kerjasama guru, ibu bapa dan pihak luar.


Bil.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhir)
Kos/
sumber
Output
Indikator Program/Indikator Prestasi
Pelan Kontingensi/
Catatan

1
Kelas Peningkatan Prestasi
Penyelaras Tingkatan
Ketua Panitia
Januari – September 2008
( 1 jam 30 minit, selepas waktu persekolahan)
Wang PTJ-Dana SUWA

Pelajar dapat menguasai konsep dan fakta asas.
Pelajar dapat menguasai konsep dan fakta bagi topik-topik yang sukar.
95% pelajar hadir dan dapat menjawab soalan dengan lengkap dan tepat.
100% lulus, 50% pelajar mencapai gred A, 30% gred B dan 20% gred C.
Kelas digantikan pada hari sabtu sekiranya tidak dapat dijalankan mengikut jadual.
DISEDIAKAN OLEH;


.............................................
(PN.NOORAINI BT JUSOH)
KETUA PANITIA B.MALAYSIA
SMK.BERTAM INDAH,K.BATAS.

No comments:

Post a Comment